Faydalı BilgilerListeler

Namazda Okunan Dualar, Namaz Sureleri ve Anlamları

Namazda okunana dualar nelerdir, Namaz sureleri, namaz dualarının türkçe anlamları, namaz dualarının okunuşu, dualarda sıralama nasıl olur?

Namazda okunana dualar nelerdir, Namaz sureleri, namaz dualarının türkçe anlamları, namaz dualarının okunuşu, dualarda sıralama nasıl olur? Bu sorular namaz kılmaya yeni başlayan veya namaz ile ilgili bilgi edinmek isteyen her Müslümanın bilmesi, uyması gereken kuralları içerisinde barındırmaktadır.

Namaz Dualarından bazıları namaz için farz kılınmış ve muhakkak her namazda okunması gereken dualar iken bazıları ise çeşitlendirilerek okunabilir biz bu yazımızda namaz duaları içerisinde en fazla okunanları sizlere yansıtacağız. Ayakta hangi dualar okunur, otururken hangi dualar okunur? bu yazımızda tüm ayrıntılara yer vereceğiz.

Namaz duaları

NAMAZDA OKUNAN DUALAR HANGİLERİDİR, ANLAMLARI

SÜBHÂNEKE

Sübhânekallâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle śenâük) ve lâ ilâhe ğayruk.
Önemli: Parantez içerisinde belirtilen kısım sadece cenaze namazı kılarken okunmalıdır.

SÜBHÂNEKE MÂNÂSI

“Allâh’ım! Sen eksik sıfatlardan pâk ve uzaksın. Sen’i dâima böyle takdîs eder ve överim; Sen’in adin mübarektir, azamet ve celâlin yüksektir. Sen’i övmek yücedir ve Sen’den gayri İlâh yoktur.”

ALLAHÜMME SALLİ

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdüm mecîd.

ALLAHÜMME SALLİ KISACA MÂNÂSI 

Allâh’ım: Muhammed’e ve O’nun evlât ve etbaına (yakınlarına), İbrahim’e ve âline rahmet ettiğin gibi, rahmet et. Muhakkak ki Sen övülmüş, övülmeye lâyık ve şanlısın.

ETTEHIYYÂTÜ

Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü el lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühǖ ve Rasǖlüh.

ETTEHIYYÂTÜ KISACA MÂNÂSI

Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalnız Allâhu Teâlâ’ yadır. Ondan başkasına ibâdet olmaz.
Ey mertebesi yüce olan Nebî “Muhammed”! Allah’ın rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun!

Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh’ın iyi kullarına olsun!

Şahadet ederim ki: Allâh’tan başka İlâh yoktur; yine şahadet ederim ki; Muhammed O’nun kulu ve rasülü (elçisi) dür.

namaz dualarının anlamları

RABBENA

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ hasenetev ve fil’âħirati hasenetev ve kınâ ażâben nâr.

RABBENA KISACA MÂNÂSI

Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik, güzellik ver ve bizi, ey merhameti çok bol olan Allâh’ım, rahmetinle ateş azabından koru.

ALLAHÜMME BÂRİK 

Allahümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdüm mecîd.

ALLAHÜMME BÂRİK KISACA MÂNÂSI

Allâh’ım: Muhammed’i ve âlini, İbrahim’i ve etbaıni mübarek kıldığın gibi mübarek kil. Şüphe yok ki, övülmüş yalnız Sen’sin, gerçekten şan ve şeref sahibi de Sen’sin!

Rabbenağfirlî velivalideyye velil müminîne yevme yegûmül hısâb.Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

KUNUT DUASI İLK

Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. ve nü’minü bike ve netǖbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. ve nüśnî aleykel-ħayra küllehǖ neşküruk ve lâ nekfüruk ve naħleu ve netrukü mey yefcüruk.

KUNUT DUASI İLK KISACA MÂNÂSI 

Allâh’ım: Biz Sen’den yardim isteriz, günahlarımızı örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzı olduğun şeylere bizi hidâyet etmeni isteriz.

Allâh’ım, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz işlerimizde Sana dayanır ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayırların Sen’de olduğunu ikrar ederiz; verdiğin bunca nîmetlerden dolayı Sana şükrederiz ve nankörlük yapmayız. Sana karşı nankörlük eden fâcirleri(günahkarları) bırakır ve ondan ayrılırız, onunla olan rabıtamızı(bağlantımızı) keseriz.

KUNUT DUASI İKİNCİ

Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve naħfidü narcû rahmeteke ve naħşâ ażâbeke inne ażâbeke bilküffâri mülhık.

KUNUT DUASI İKİNCİ KISACA MÂNÂSI

Allâh’ım! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz, ancak Senin için namaz kılarız ve Sana yalvarırız, yalnız Sana secde eder, yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.

İbâdetini sevinçle yaparız, rahmetini ve ihsanının devamını ve çok olmasını dileriz. Yasak ettiklerini yapmayız ve azabından korkarız. Şüphe yok ki, azabın kâfirlere ulaşır.

HANGİ DUA NAMAZIN NERESİNDE OKUNUR 

namazlarda dua sıralaması

SÜBHÂNEKE

Namazlarda ayakta iken okunur.

Nerelerde Okunmaktadır:

 • Her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra,
 • İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca Fâtiha’dan önce
 •  Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca, Fâtiha’dan önce,
 •  Terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fâtiha’dan önce
 • Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra.

ETTEHIYÂTÜ

Nerelerde Okunmaktadır:

Namazların her oturuşunda okunur.

Okunuşu:

Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ -Sâlihîn. Eşhedü en lâ ibâdillâhisilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.

ALLAHÜMME SALLİ VE ALLAHÜMME BÂRİK

Nerelerde Okunmaktadır:

 • Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü’den sonra,
 • İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü’den sonra.
 • Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.

Okunuşu:

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

RABBENÂ ÂTİNA

Nerelerde Okunmaktadır:

 • Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik’ten sonra,
 •  Kunut dûasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtinâ” âyetini okuyabilir.
 • Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen, bunların yerine yine “Rabbenâ âtinâ” ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.

Okunuşu:

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.

KUNUT DÛALARI

Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur.

Okunuşu:

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Namazlarda okunan bazı sûreler (zamm-ı sûre):

FÂTİHA SURESİ

Okunuşu:

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

FİL SÛRESİ

Okunuşu:

Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

KUREYŞ SÛRESİ

Okunuşu:

Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

MÂÛN SURESİ

Okunuşu:

Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn.

KEVSER SÛRESİ

Okunuşu:

İnnâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

KÂFİRÛN SURESİ

Okunuşu:

Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

NASR SÛRESİ

Okunuşu:

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kâne tevvâbâ.

TEBBET SÛRESİ

Okunuşu:

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

İHLÂS SÛRESİ

Okunuşu:

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

FELÂK SURESİ

Okunuşu:

Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

NÂS SURESİ

Okunuşu:

Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

ÂYET-EL KÜRSî

Okunuşu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

pomeranian boo fiyatları

Murat Dere

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra kendimi ekonomi ve siyaset konusunda geliştirdim. Bu konularda severek ve tarafsız olarak okuyuculara haberler paylaşmaya çalışıyorum. Tarafıma ulaşmak isterseniz Mdere@lafmacun.net mail adresine iletilerinizi yollayabilirsiniz.

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu