Faydalı BilgilerListelerTarih

Atatürk’ün Eski Türkçe Sözleri

Benim naciz vücudumu bir gün elbette toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ilâ ve idame edecek sizsiniz.

Bu büyük millet istidadının müteveccih olduğu istikametleri görmeye çalışan ve görebilen evlâdını daima takdir ve himaye etmiştir.

Türk milletinin istikbali, bugünkü evlâdlarının isabet nazarı ve yorulmak istidadında olmayan çalışmak azmiyle büyük ve parlak olacaktir.

Bir milletin muvaffakiyatı mutlaka kuvayi umumiye-i milliyenin bir istikamette tahaşşüd ve tekâsüf etmesiyle mümkündür.

Memleket ve milleti mes’ud etmekten ibaret olan maksad behemehal hasıl olacaktır. Çünkü bu maksad hakkın da maksududur.

Varlığımızı, istiklâlimizi kurtaran bütün ef’al ve harekât, milletin müşterek fikrinin, arzusunun, azminin yüksek tecelliyatından başka bir şey değildir.

Millet mukadderatın kendi yedi inhisar ve iktidarına almak sayesindedir ki mucizeler halk ve ibdaına muvaffak oldu.

Büyük işler başardık. Daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milleti, birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.

Millî ülküye tam bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu medenî âlem, az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.

Hakikî zafer, muharebe meydanlarında muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin menabiini kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir.

Benim için bir taraflık yardır; bir tarafım. O da Cumhuriyet taraftarlığı, fikrî, içtimaî inkılâb taraftarlığı.

Zafer, ” Zafer benimdir ” diyebilenin, muvaffakiyet, ” Muvaffak olacağım ” diye başlayanın ve ” Muvaffak oldum ” diyebilenindir.

Milletimizin hedefi, milletimizin mefkûresi bütün cihanda tam manasiyle medenî bir heyeti içtimaiye olmaktır.

Bende fazla bir teşebbüs görüldüyse bu, benim degil, milletin muhassalasından çıkan bir teşebbüstür.

Bu millet evlâdlarının fedakârlıkları, kahramanlıkları için vahidi kıyasi bulunamaz.

Bugün vatanımızda bir kudreti milliye varsa o cereyan, felâketlerden mütenebbih olan milletin kalp ve dimağından doğmuştur.

Türk ordusunu, onun faziletini, kıymetini ve bu ordu ile neler yapılabileceğini benim kadar anlayan az olmuştur.

Muvaffakiyeti teshil için bütün çarelerin başında milletin tenvir ve irşadı bulunuyor.

Millî mücadelemize şahsi hırs değil, millî mefkûre, millî izzeti nefis saik olmuştur.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebed muhafaza ve müdafaa etmektir.

Terbiyedir ki bir milleti hür, müstakil, şanlı, âli bir heyeti içtimaiye halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terkeder.

Benim naçiz vücudumu bir gün elbet toprak alacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu i’la ve idame edecek sizsiniz.

Hükûmetin iki hedefi vardır: Biri milletin mahfuziyeti, ikincisi milletin refahını temin etmek. Bu iki şeyi temin eden hükûmet iyi, edemeyen fenadır.

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, mel’un ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.

Bence, bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücud ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir.

Heyeti içtimaiyemizde, devletimizde hürriyet bipâyândır. Ancak onun hududu onu bipâyân yapan esasın mahfuziyetiyle kaim ve mahduddur.

Millete efendilik yoktur, hâdimlik vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Hürriyeti matbuattan mütevellit mahazirin vasıtai izalesi yine binnefis hürriyeti matbuattır.

Millet, müşterek gayeye müştereken sarfı faaliyet ederek yürürse behemehal muvaffak olur.

pomeranian boo fiyatları

Serkan Kara

27 Yaşındayım ve Ankara'da yaşıyorum. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum, genelde takip ettiğim konularda ki fikirlerimi burada yazılarımla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim: Skara@lafmacun.net

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu